logo

กิจกรรมพิเศษ

ความรู้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนถึงโอกาสสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจจะขยายมากขึ้นผ่านกิจกรรมในงาน จิเอฟที 2019

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนและรับทราบความเคลื่อนไหวของงานและกิจกรรมของงานผ่านอีเมล์ของคุณ.

หมายเหตุ

GFT” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
A member of Reed Exhibitions the world's leading events organizer.
Copyright © Reed Tradex Company Limited. All rights reserved