นโยบายการร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ รี้ด เทรดเด็กซ์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ RX โดยงานแสดงสินค้าของเรานั้น นับเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจและการค้าที่มีการจัดระเบียบอย่างมืออาชีพ เพราะเราสามารถควบคุมเงื่อนไข รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์และสถานการณ์ภายในงาน ผ่านมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

เราได้ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ อันได้แก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมมือกันกำหนดแนวทางรับมือเหตุฉุกเฉินสำหรับโรคโควิด-19 สำหรับงาน จีเอฟที ผ่านแผนงาน (เพื่อความปลอดภัย) 5 ขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่:

 1. การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 2. การเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของโรคโควิด-19

 3. การวางแผนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และสำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้น

 4. การสื่อสารก่อนวันงานผ่านสื่อต่างๆ

 5. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการแพทย์ ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้นภายในงานแสดงสินค้า

แผนงาน 5 ขั้นของเราสอดคล้องกับคำแนะนำด้านสุขภาพ (สำหรับสาธารณะ) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม (ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)

อย่างไรก็ดี การตอบสนองต่อความเสี่ยงของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และเราขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการดูแล จีเอฟที ให้ปลอดภัยที่สุด

รี้ด เทรดเด็กซ์ ขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายการการร่วมงานตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์โดยทั่วไป:

 • โปรดอย่าเข้าร่วมงานในกรณีที่ท่าน:

  i. มีอาการของโรคโควิด-19 รวมถึงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5° เซลเซียส เริ่มมีอาการไอต่อเนื่อง หายใจหอบถี่หรือหายใจลำบาก และ/หรือสูญเสียความสามารถในการรับรสและกลิ่น หรือมีการรับรู้รสและกลิ่นผิดจากปกติ

  ii. ได้รับผลการทดสอบต่อเชื้อโรคโควิด-19 เป็นบวก ในช่วง 14 วันที่ผ่านม

  iii. เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อภายใน 14 วันที่ผ่านมา

  iv. เคยเดินทางจากหรือผ่านรัฐหรือประเทศที่อยู่ในรายการ "เฝ้าระวัง" ท่านอาจต้องกักกันตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย และ/หรือเมื่อเดินทางกลับไปยังรัฐหรือประเทศของท่าน

ทีมแพทย์ในสถานที่จัดงานของเราจะดูแลทุกท่านที่แสดงอาการของโรคโควิด-19 โดยใช้หลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข หากท่านมีอาการของโรคโควิด-19 หลังจากร่วมงานแล้ว เราขอแนะนำให้ติดต่อ:

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข: โทร. 1422 (สำหรับภาษาอังกฤษ โทร. 0-9684-7820-9)

 • โปรดทบทวนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ

 • โปรดปฏิบัติตามแนวทางการรักษาสุขอนามัย (ด้านระบบทางเดินหายใจ) ที่ถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในงานแสดงสินค้า โดยใช้เจลฆ่าเชื้อที่มีเตรียมไว้ให้ทั่วบริเวณงาน

 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานแสดงสินค้า  และในทุกพื้นที่ของสถานที่จัดงาน ขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนำหน้ากากอนามัยมาเอง โดยในบริเวณงานจะมีเครื่องจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้เช่นกัน

 • โปรดรักษาระยะห่างทางกายภาพในทุกกรณีที่ทำได้ โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรระหว่างท่านกับบุคคลอื่น

 • โปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะผู้รักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการและคณะแพทย์ในงานเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน

รี้ด เทรดเด็กซ์และหน่วยงานพันธมติรได้วางมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน ซึ่งรวมไปถึง:

    i. มาตรการในงานแสดงสินค้า:

 • การเพิ่มพื้นที่ของงานแสดงสินค้า เพิ่มความกว้างระหว่างทางเดิน และพื้นที่ของบู๊ธแสดงสินค้า

 • การส่งข้อความเตือนด้านสาธารณสุข/ข้อมูลสำหรับสาธารณชนตลอดเวลางาน

 • การปรับระบบระบายอากาศ การฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศและการควบคุมอุณหภูมิให้ดียิ่งขึ้น

 • มาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพ รวมถึงการทำเครื่องหมายบนพื้น บนที่นั่ง และลดการเข้าคิวให้น้อยที่สุดในกรณีที่ทำได้

 • ข้อห้าม - เราขอให้ท่านหลีกเลี่ยง:

 • การจับมือ

 • การจับสินค้าตัวอย่าง

    ii. มาตรการด้านสุขอนามัย:

 • การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะทุกจุดอย่างเข้มงวด ทั้งในและนอกเวลางาน

 • การเพิ่มสุขอนามัยด้านอาหาร

    iii. มาตรการทางการแพทย์:

 • การยืนยันตัวตน – หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวในระหว่างการลงทะเบียน (ล่วงหน้า) ท่านจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติดตาม และอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้างาน

 • การเช็กอินเข้างานผ่าน ไทยชนะ และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สแกนบัตรเข้างานของท่านเพื่อวัดความหนาแน่นของผู้ชมงานในอาคารแสดงสินค้า

 • การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในจุดต่างๆ ทั่วสถานที่จัดงาน

 • การมีจุดฆ่าเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ทั่วสถานที่จัดงาน

 • กฎข้อบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย

 • การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์

รี้ด เทรดเด็กซ์ ได้ร่วมมือกับไบเทคเพื่อจัดเตรียมนโยบายการร่วมงานของเรา โดยสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เราขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกขอให้ออกจากงานแสดงสินค้า

โปรดปฏิบัติตามแนวทางด้วยความเข้าใจ เคารพในสิทธิด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้อื่น และเหนือสิ่งอื่นใด โปรดร่วมมือกันเพื่อทำให้ จีเอฟที ประสบความสำเร็จ เพื่อความสำเร็จของผู้ร่วมงานทุกคน